CZAS REALIZACJI, WYSYŁKA

Czas realizacji zamówienia wskazany jest przy każdym produkcie. Zazwyczaj to 3-6 tygodni, maksymalnie 30 dni roboczych. Pufy, ławy – do 2-3 tygodni. Produkty gotowe , np. środki do pielęgnacji skóry wysyłamy w ciągu 1-2 dni. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

Meble dostarczamy własnym transportem na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany w Zamówieniu. Gdy gabaryty towaru pozwalają na to, towar może być dostarczony wykwalifikowaną firmą kurierską. Koszt transportu wskazany osobno dla poszczególnych produktów. Przy zamówieniu powyżej 7000 zł, dostawa jest bezpłatna.

Uwaga!!! Wniesienie towaru w zakresie Konsumenta. Transport nie obejmuje wnoszenia mebli, które jest wykonywane za dodatkową opłatą.

Sprzedający zapewnia Klientowi możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedającego w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej Sprzedającego, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ze Sprzedającym terminu odbioru.

ZWROTY W WYNIKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument jest uprawiony do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Termin ten rozpoczyna bieg:

1. od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
2. w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części
3. w przypadku Umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
4. dla pozostałych przypadków - od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, preferowane na Adres Elektroniczny mevis@vp.pl. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może sformułować w następujący sposób (zachowanie poniższej formuły nie jest jednak obowiązkowe):

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
Nazwa Sprzedawcy: Mevis Furniture Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eksport Import Marian Zalewski
Adres Sprzedawcy: 42-612 Tarnowskie góry, ul. Janasa 3
e-mail Sprzedawcy: mevis@vp.pl
Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu następujących Towarów:

____________________________________________________
Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
____________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów:
____________________________________________
Adres Konsumenta/-ów:
____________________________________________________
Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej):_______________________
Data: ________________________________________________________________
(*) niepotrzebne skreślić

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności związane z Umową sprzedaży, od której Konsument odstępuje, w szczególności Cenę Towaru oraz koszt dostawy, przy czym w zakresie zwrotu kosztów dostawy Sprzedawca obowiązany jest zwrócić tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, ponosi Konsument.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego Konsument użył celem zapłaty za Towar, o ile Sprzedawca i Konsument nie uzgodnią inaczej.
8. Konsument, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarem przed jego upływem. Zwracany Towar powinien zachować stan niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cech i funkcjonowania. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za Towar do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży:

1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym § 9, przysługują również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

WADY TOWARU. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem art. 5564 oraz 5565 kodeksu cywilnego.
3. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany wadliwego produktu na nowy lub odstąpienia od Umowy sprzedaży. Niniejsze uprawnienie przysługuje również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Klient może zgłaszać reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży, w tym wadami Towaru, lub świadczeniem usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie w dowolnej formie, w tym w szczególności drogą elektroniczną na mevis@vp.pl lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy, 42-612 Tarnowskie góry, ul. Janasa 3
5. Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać:

1) Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres Klienta, Adres Elektroniczny, telefon kontaktowy);
2) Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz data powstania/zauważenia usterki
3) Oczekiwania Klienta co do sposobu zaspokojenia żądania reklamacyjnego;
4) Dowód zakupu, jeśli reklamacja dotyczy zamówionego Towaru oraz skan/zdjęcie karty gwarancyjnej.
5) Dokumentacja zdjęciowa przedstawiającą produkt w całości oraz uszkodzenie.

6. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących wad Towarów, Klient ma obowiązek dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W wypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
7. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go dalszych działaniach związanych z rozpatrywaną reklamacją.
8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.
9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

expand_less